НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

-
Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
- Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

Анкетни карти се подават в деловодството на училището до 30.07.2023 година.

- Национални програми - 2023/2024 учебна година

1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

През учебната 2023/2024 година по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“  в ОУ „Отец Паисий“ са сформирани следните групи:

Модул 1. Изкуства

- Вокална група „Народно пеене“

  - „Театрално и филмово изкуство“

Модул 2. Спорт

- Волейбол

- Баскетбол


2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

През учебната 2023/2024 година по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ в ОУ „Отец Паисий“ бяха осигурени:

- Хардуерно оборудване – интерактивен дисплей

- Средства за осигуряване на интернет свързаност

- Средства за електронен дневник


3. НП „Без свободен час“
Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:

- Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

- Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на деца и ученици в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа в ОРЕС от дома си.

Обхват на програмата:

Национален – всички държавни и общински детски градини и училища, ЦСОП


4. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Обхват на програмата:

Национален – всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Национален дворец на децата (НДД) и Логопедичен център (ЛЦ) – София.


5. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование. С цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците отделните елементи на програмата намират своето продължение.

Създаването на предпоставки за равен достъп до образование, както и опазването на живота и здравето на участниците в образователния процес са от приоритетно значение при изпълняването на политиките на Министерството на образованието и науката. Необходимо е осигуряването на условия за използване на архитектурната среда от всички, както и подпомагане на цялостната организация по охрана в сградите с учебен процес с цел гарантиране на живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персонала в училищните сгради и прилежащите им части и терени.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетните области на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:

- Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на децата и учениците;

- Осигуряване на условия за свободен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности до държавните училища и специализираните обслужващи звена чрез изграждане на достъпна архитектурна среда;

- Осигуряване на ефективен пропускателен режим в сградите, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, оптимизирана комуникация с правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.

Обхват на програмата: национален


6. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Спецификата на дейността и натовареното ежедневие, характерни за педагогическата работа, водят до натрупване на умора, която се отразява на цялостното здравословно състояние на заетите в системата на предучилищното и училищното образование. Тези тенденции отчитат особено висок ръст в условията на пандемия и последиците от нея. Необходимо е засилване на ролята на профилактиката и рехабилитацията.

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Цели на програмата:

- Опазване на живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на тяхното здравословно състояние и превенцията на рисковите социалнозначими и професионални заболявания.

- Ранно диагностициране на заболявания.

- Осигуряване на условия за рехабилитация за възстановяване на здравето на педагогическите специалисти с доказани заболявания.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 „Мотивирани и креативни учители“ от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030 г.).

Обхват на програмата: национален

ОТВОРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ