ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Презентация "Учим, играем, творим и мечтаем !"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” - АСЕНОВГРАД И ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
Фотогалерия, онагледяваща работата по проекта.
Галерия "Волейбол"

Галерия "Роботика"

Галерия "Спортни танци"

Галерия "Аз и природата"

Галерия "БЕЛ и Математика"
Галерия "Вокална група 2017-2018"

Галерия "Училищен вестник 2017-2018"

Галерия "Спортни танци 2017-2018"

Галерия "Пиано 2017-2018"

Галерия "БЕЛ 2017-2018"

Галерия "Аз и природата 2017-2018"

Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

В коридорите на ОУ „Отец Паисий” „грейнаха” красиви и удобни шкафчета за всеки от учениците.

ПРОЕКТ № BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

Графици на групите по проект "Подкрепа за успех"

БЕЛ 1а клас                              МАТЕМАТИКА 3а клас

БЕЛ 1б клас                              МАТЕМАТИКА 6а клас

БЕЛ 5 клас                                МАТЕМАТИКА 7б клас

БЕЛ 7 клас

ГРУПИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА ЗА 2020
-2021 г.
НАЦИОНАЛНИ ПОРГРАМИ

Проект "Равен  достъп до училищно  образование в условията на кризи"
BG05M2OP001-5.001-0001

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
BG05M2ОP001-3.018-0001

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.Одобрен проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ /вътрешна площадка/

КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
12/06/2024 - ОУ „Отец Паисий“ – гр. Асеновград стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0419, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.
ОУ „Отец Паисий“ – гр. Асеновград стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0419, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Номер и наименование на проекта: № BG-RRP-1.015-0419 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Отец Паисий“, гр. Асеновград, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Краен получател: Основно училище „Отец Паисий“, град Асеновград.

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Асеновград стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0419, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта е: Изграждането на училищна СТЕМ среда има за цел да повиши интереса на учениците, да подобри техните постижения в областта на науките и технологиите.

Чрез извършването на строително-ремонтни дейности, които ще са последвани от закупуването на съвременно обзавежданe и високотехнологично оборудване, учениците ще имат възможността да се обучават в среда и по методи близки до реалния живот. Чрез изграждането на учебна среда от ново поколение в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Асеновград, младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето.

За нашите ученици ще бъдат изградени две STEM лаборатории – по природни науки и математика и информатика, както и пет високотехнологични оборудвани свързани класни стаи (ВОСКС).

Обща стойност: 252 500,00 лв., от които 252 500,00 лв. Безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.05.2024 г.

Край: 10.05.2026