ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
В ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - АСЕНОВГРАД
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на закуска за децата от подготвителна група и учениците от І до ІV клас и
обяд за учениците от І до VІІІ клас от ОУ„Отец Паисий” гр. Асеновград за учебната 2014/2015 г.

Публичната покана е публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) - ID 9033176.
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
P1 P2 P3
Протокол от дейността на комисията по чл. 101 г от ЗОП, назначена със Заповед № 558 / 01.09.2014г. за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществената поръчка
Protokol 1 Protokol 2 Protokol 3
Договор № 571 / 11.09.2014г. за доставка на закуска за децата от подготвителна група и учениците от І до ІV клас и обяд за учениците от І до VІІІ клас от ОУ„Отец Паисий” гр. Асеновград за учебната 2014/2015 г.
dogovor 1 dogovor 2 dogovor 3 dogovor 4 dogovor 5
ОТКРИВА СЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV  КЛАС  И ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС ОТ ОУ„ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГР. АСЕНОВГРАД

Изтегляне на документацията
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ