МИСИЯ
       Превръщането на ОУ ”Отец Паисий”-Асеновград в модел на съвременно училище, осъществяващо високо качество на образованието, формиращо личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

       Училище, в което се прилагат принципите, отговорностите и правата в контекста на европейските норми и правила.
• Модерно конкурентноспособно и предпочитано училище, подготвящо активни социално-отговорни личности чрез прилагане на актуални стратегии, методи и средства, ориентирани към личността на детето, неговата индивидуалност интереси и потребности.
• Хуманно и толерантно училище, недопускащо дискриминация, агресия и тормоз, ориентирано към мотивацията на ученика за учене и себеизява, създаващо благоприятна среда за обучение и развитие чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование.
ВИЗИЯ

КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ